Sabor ljekara baner 2018

Pokrovitelji Sabora:

Ministarstvo zdravlja

FZO CG

berane grb

OPŠTINA BERANE

 

 Radovi učesnika Sabora ljekara moraju biti pripremljeni u skladu sa uputstvima Naučnog odbora.

Tehnička uputstva:

Rad pisati u programu Microsoft Word (bilo koja verzija).

Fajl sa tekstom nazvati kao naslov rada.

Tekst pisati bez proreda, fontom Timess New Roman, veličine 12.

Veličinu papira (Page size) podesiti na A4 i margine dokumenta na 2,5 cm.

Ne koristiti nikakvo drugo formatiranje teksta.

Obavezno upotrebljavati latinicu i slova ć, č, š, ž, đ.

Ukupna dužina dokumenta treba da bude od 4 do 5 strana.

 

Naslov rada:

U zaglavlju centrirano velikim slovima navesti jasan i kratak naslov rada (bez skraćenica).

 

Autori i koautori:

Ispod naslova napisati imena i prezimena vodećeg autora i koautora, ne skraćujući imena.

 

Nazivi ustanova:

Ispod naslova navesti ustanove iz koje dolaze autori i koautori (puni naziv). Sa imenima autora povezati ih brojevima (Opcija Font/Superscript u Wordu).

Primjer naslova, navođenja autora i naziva ustanova:

ZNAČAJ CT/MR PREGLEDA ENDOKRANIJUMA KOD DJECE SA GLAVOBOLJOM
Jovana Jovanović1, Nikola Nikolić2, Petar Petrović3
1Opšta bolnica Bijelo Polje, 2Dom zdravlja Nova Varoš, 3Klinički centar Crne Gore

 

Tekst rada:

Tekst rada podijeliti u poglavlja:

  • Uvod,
  • Metod (i Ispitanici, odnosno Materijal),
  • Rezultati,
  • Diskusija,
  • Zaključak i
  • Literatura

Druge vrste radova (Pregledni članak, Prikaz slučaja i dr.) mogu imati drugi oblik i podjelu.

Uvod donosi razloge rada i njegove ciljeve u kratkim crtama, bez iznošenja vlastitih rezultata i zaključaka.

Metodi (i ispitanici, odnosno materijali) opisuje način izbora predmeta ispitivanja, njihovo ev. grupisanje, zatim metode ispitivanja, upotrijebljene uređaje i aparate (naziv proizvođača u zagradi), literaturne podatke o korišćenim metodama. Ovdje spadaju i upotrijebljeni statistički metodi i etički metodi (da li su ispitivanja ili eksperimenti u skladu sa Helsinškom deklaracijom).

Rezultati se prikazuju u logističnom redosledu tekstom, tabelama i slikama. Grafikone, tabele i slike uklopiti u tekst. Slike uklopiti iz .jpg .gif ili .tiff formata.

Diskusija ističe nove i značajne aspekte rada – studije, bez ponavljanja detalja. Rezultate treba uporediti s rezultatima relevantnih studija, povezati zaključke s ciljevima, izbjegavajući nekvalifikovane tvrdnje, posebno one koje ne proizilaze iz postignutih rezultata. Ne isključuje se mogućnost hipoteza, naznačenih kao takve, kao i davanje preporuka za dalja ispitivanja.

Zaključak treba da bude sasvim kratak, te da sadrži samo najbitnije momente iskazane kroz nekoliko rečenica.

Literatura se navodi numerisana redosljedom kojim se radovi pominju (ponavljaju) u radu. Navode se isključivo oni izvori koji su korišćeni u samom radu. Iste brojeve u zagradama koristiti u samom tekstu. Kod ponovnog citiranja istog izvora ili navoda u tabeli – legendi označiti brojkom korišćenom pri prvoj pojavi dotične reference.

 

Mjerne jedinice

Dužine, visine, težine –mase i zapremine izražavaju se u metričkim jedinicama (m, kg, l) ili njihovim dijelovima. Temperatura: stepeni Celzijusa. Krvni pritisak u kPa ili mmHg. Ostale jedinice u SI sistemu.

 

Skraćenice i znaci

Koristiti standardne skraćenice. Kod prve pojave skraćenice prvo ispisati puni naziv i odgovarajuću skraćenicu –simbol u zagradi. Dalje se može koristiti samo skraćenica.